Aanvulling door de organisatie op bestaande (wettelijke) regels

Dieren:

De vervoerder / handelaar wordt geacht alleen dieren aan te voeren die niet ziek, verzwakt of gewond zijn en in staat zijn om het vervoer zonder onnodig lijden te doorstaan. Bij de toegangen wordt door de NVWA en dierenartsen hierop streng gecontroleerd. Ook tijdens de markt wordt hierop toegezien.

Dieren mogen alleen en deugdelijk vastgezet worden aan de daarvoor bestemde touwen. Het moet mogelijk zijn, dat de dieren kunnen gaan liggen en dat er geen kans is op verwurging of verwonding.

Dieren mogen maar aan één zijde van de touwen worden vastgezet. Daarom is bij alle palen halverwege de paalhoogte een extra touw aangebracht waardoor ook de kleinere dieren veilig aangebonden kunnen worden.

Waterbakken met emmers en hooi is op vele gemarkeerde plaatsen aanwezig. Zorg ervoor, dat uw dier dit voldoende ter beschikking heeft.

Bij regen zijn ezeldekjes verplicht. De organisatie heeft tegen borgsom dekjes beschikbaar.

Alleen voor monsteren mogen de dieren losgemaakt worden en daarna direct weer vastgezet worden. Het monsteren en/of verplaatsen mag niet tot gevaarlijke situaties leiden.

U bent als eigenaar/begeleider/transporteur ten allen tijde verantwoordelijk voor uw dieren op de markt! U dient in de nabijheid van de dieren aanwezig te zijn. Indien u zich bij problemen niet direct meld, wordt het dier (cq. dieren) van de markt verwijderd.

Agressie naar de dieren toe, zoals schoppen en slaan wordt in geen enkel geval getolereerd.

Het is verboden de dieren bij het hoofd, oren, benen of staart op te tillen of voort te trekken of zodanig te behandelen, dat het hen onnodig pijn of lijden berokkent. Ook prikstokken of puntige voorwerpen zijn uit den boze.

Agressieve dieren worden indien nodig van de markt verwijderd en/of op een daarvoor bestemde plaats opgevangen.

Het is verboden met paarden op de kermisterreinen en de warenmarkt te komen.

Voor grote handelaren worden plaatsen gereserveerd. Deze gereserveerde plaatsen worden d.m.v. naambordjes aan de balies (touwen) aangegeven. Wanneer anderen deze plaatsen innemen wordt overgegaan tot verwijdering.

Tijdens de marktperiode zal door Politie, NVWA en organisatie toezicht worden gehouden op wetgevigng en geldende huisregels. Aanwijzingen van hen dient u direct op te volgen.

Het Protocol Welzijn Paardenmarkten is onderdeel van deze huisregels.

Overtreding van deze huisregels kan tot verwijdering van de markt leiden.

 

Bezoekers:

Bezoekers zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor hun eigen veiligheid.

Voor de veiligheid van mens en dier is er voldoende ruimte achter de dieren.

Het wordt ten sterkste afgeraden zich met kinder- en wandelwagens in de nabijheid van de dieren te begeven.

Met vragen kunt u zich wenden tot de post van de organisatie (zie plattegrond).

Ga naar boven